Jednotný informačný systém v cestnej doprave

V septembri 2015 sa dostal do 2. čítania v Národnej rade SR zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave. Projekt má zaviesť systém, „ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave.“ (Informatizacia.sk). V rámci zavedeného systému však bude dochádzať k zberu mnohých údajov o účastníkoch premávky, žiakoch autoškôl a pod. Hrozí, že tak extenzívny zber údajov aký je navrhovaný v predkladanom zákone, by mohol byť v rozpore s ústavne garantovaným právom na súkromie a ochranou osobných údajov.


<

Legislatívna história a čo obsahuje nový zákon o autoškolách

Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD) je informačný systém z dielne Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Ide o komplexný informačný systém na úseku cestnej dopravy, ktorý obsahuje údaje o všetkých súvisiacich aspektoch – osobách (technici, odborne spôsobilé osoby, prevádzkovatelia vozidiel, inštruktori autoškôl, vodičov), technických staniciach, autoškolách, taxislužbách atď. Zákon bol do Národnej rady SR predložený v auguste 2015, následne bol v novembri 2015 schválený a podíspaný aj Prezidentom SR. Zákon bol uverejnení v Zbierka zákonov ako zákon č. 387/2015, s účinnosťou od 1.1.2016.

Súčasťou zákona je jednak formálne nový predpis, ktorý stanovuje zavedenie informačného systému, zároveň ale návrh zákona novelizuje iné právne predpisy z oblasti dopravy. Jedným z novelizovaných predpisov je aj zákon č. 93/2005 Z.z., o autoškolách, ktorý vo svojom novom znení ukladá povinnosť zbierať niektoré osobné údaje o lektoroch a žiakoch autoškoly. Nové znenie zákona, účinné od 1.1.2016, v § 5 ods. 3 stanovuje:

(4) Každé výcvikové vozidlo […] musí byť na účely zabezpečenia transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly zúčastnených na jazde, trase a trvaní jazdy, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému […].

(5) Každá učebňa podľa […] a každý trenažér […] musia byť na účely transparentnej výučby a transparentného výcviku vybavené pevne namontovaným zariadením umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu a inštruktora autoškoly, o čase strávenom v učebni alebo na trenažéri, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému […]

V priebehu legislatívneho procesu bolo niekoľko krát poukázané na problematickosť nového systému zberu osobných údajov v prípade žiakov a lektorov autoškôl. Na neistotu ohľadom systému poukázal ešte v priebehu pripomienkového konania Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Úrad požadoval zadefinovať účel spracúvania osobných údajov, podmienky spracovania, kto bude mať prístup k údajom alebo aká bude doba uloženia údajov. Pripomienka bola po dohode vypustená a nezapracovaná. So zberom osobných údajov nesúhlasili ani niektorí poslanci. Podľa skupiny poslancov, ktorá podala pripomienku so žiadosťou o vypustenie tohto bodu novelizácie uviedla, že takéto opatrenie bude znamenať dodatočné náklady pre autoškoly, pričom efektivita opatrenia je diskutabilná.

Prečo je zákon problematický

Ochrana súkromia a osobných údajov je v modernej ére všadeprítomných počítačov dôležitým právom a patrí k základným právam chránením Ústavou SR. Čím viac údajov má určitý subjekt k dispozícii, tým lahšie môže byť porušené právo občanov na súkromie alebo ochranu osobných údajov, a toto tvrdenie rovnako platí, ak sa údaje zbiera a uchováva štát. Nový systém umožní verejnej správe sledovať žiakov a lektorov so značnou presnosťou, sledovať každú ich cvičnú jazdu či dokonca vystup a výstup z učebne. Je potrebné položiť si otázku, či nejde o neprimeraný zásah do súkromia občanov zúčastňujúcich sa na kurzoch autoškôl.

Obalka_predok

Chcete sa dozvedieť viac o tom ako a ktoré údaje sa zbierajú? Chcete vedieť o viac o ochrane súkromia a osobnýhc údajov? Prečítajte si kapitolu 2.4. – Jednotný informačný systém v cestnej doprave a sledovanie žiakov autoškoly a kapitolu 3.2. – Zbieranie osobných údajov zo strany štátu v našej novej publikácii “Digitálna verejná správa a ľudské práva”.

Dostupná voľne na tomto odkaze!

Posted in Kde štát zasahuje Vaše práva?