Elektronické podávanie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty

PeDaneWinlatitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí dodávajú tovary a služby medzi rôznymi členskými štátmi EÚ sú povinní podávať mesačný alebo štvrťročný výkaz. Až do konca roka 2009 platila v SR povinnosť podávať Súhrnný výkaz k DPH v listinnej forme a daňové subjekty mali dobrovoľnú možnosť sa rozhodnúť podávať tento výkaz elektronicky. Od roku 2010 bola novelou zákona o DPH zavedená povinná elektronická forma výkazov. Technické riešenie vyžadovalo použitie portálu „eTax“, aplikácie „Externý klient DR SR“ a aplikácie „eDane“ – tieto však boli funkčné len v prípade použitia komerčného softvéru od konkrétnej spoločnosti.

Systém "eDane" Zdroj: Živé.sk

Systém “eDane”
Zdroj: Živé.sk

Už od vstupu do Európskej únie sú podnikatelia povinný podávať mesačné alebo štvrťročné výkazy k dani z pridanej hodnoty. Systém bol zavedený v rámci EÚ, aby sa predišlo a zamedzilo daňovým únikom pri obchodoch medzi rôznymi členskými štátmi a údaje z neho sú poskytované príslušným úradom ostatných členských štátov. Do konca roka platila v SR povinnosť podávať súhrnný výkaz k DPH v listinnej forme a daňové subjekty mali dobrovoľnú možnosť sa rozhodnúť podávať tento výkaz elektronicky. V apríli 2009 predložilo Ministerstvo financií SR do pripomienkového konania novelu zákona o DPH, ktorá s účinnosťou od 1. 1. 2010 prikazuje predkladať súhrnný výkaz k DPH výlučne v elektronickej forme. Voči tejto povinnosti v pripomienkovom konaní namietali viaceré subjekty a žiadali zachovanie listinnej formy podávania výkazov. Ministerstvo financií SR však pripomienky neakceptovalo, zákon bol s touto povinnosťou a nadobudol účinnosť 1. 1.2010.

Splniť zákonnú povinnosť podávať Súhrnné výkazy k DPH tak bolo v rokoch 2010 a 2011 možné len s pomocou portálu „eTax“, aplikácie „Externý klient DR SR“ a aplikácie „eDane“, ktoré boli funkčné len v prípade použitia komerčného softvéru firmy Microsoft.

Legislatívny vývoj

Dobrovoľná možnosť podať súhrnný výkaz elektronicky existovala už od mája 2004. Od roku 2005 mali subjekty povinné odovzdávať výkazy dve možnosti pri elektronickom podávaní – buďto musel výkaz obsahovať zaručený elektronický podpis alebo mohol platiteľ uzavrieť s ministerstvom osobitnú dohodu o elektronickom doručovaní, v prípade ktorého sa nemusí použiť elektronický podpis.

V roku 2010 sa možnosť podávať výkaz elektronicky zmenila na povinnosť a to napriek mnohým rozumným pripomienkam zo strany napr. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré konštatovalo, že nie každá zdaniteľná osoba je pripojená na internet. Dôvodová správa k tejto legislatívnej zmene nesprávne tvrdila, že elektronická povinnosť sa vyžaduje na základe zapracovávaných právnych predpisov EÚ. Ako však upozornilo ministerstvo dopravy i Slovenská komora daňových poradcov, smernica EÚ iba poukazovala na možnosť vyžadovania elektronického podávania výkazov, nie však povinnosť.

Súčasné znenie zákona o dani z pridanej hodnoty stanovuje:

[Dotknuté osoby] sú povinné podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami […]. Súhrnný výkaz musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Súhrnný výkaz podaný elektronickými prostriedkami nemusí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, má s daňovým úradom uzavretú písomnú dohodu […].
§ 80 ods. 8 zákona č. 222/2004, o dani z pridanej hodnoty

Vývoj do roku 2012 – Prečo bolo podávanie elektronických výkazov problematické?

Od roku 2010 bolo, resp. je možné splniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH lens pomocou portálu „eTax“, aplikácie „Externý klient DR SR“ a aplikácie „eDane“, ktoré boli funkčné len v prípade použitia komerčného softvéru firmy Microsoft. Všetky tieto aplikácie vyžadujú použitie operačného systému Microsoft Windows a webového prehliadača Internet Explorer. Nezáleží pritom, či sa jedná o spôsob elektronického podávania výkazov s elektronickým podpisom alebo bez. Technické riešenie oboch možnosti vyžaduje použitie jedného, konkrétneho komerčného softvéru. Dokonca samotná zmluva, ktorá je zo zákona alternatívou k použitiu elektronického podpisu, vo svojich ustanoveniach požadovala po platiteľovi použitie webového prehliadača Internet Explorer, nad rámec zákonných povinností.

Prakticky to znamená, že ak sa podnikateľ rozhodne použiť iný operačný systém ako od spoločnosti Mircosoft, je mu znemožnené splniť si svoju zákonnú povinnosť a podať patričné výkazy. V prípade podania so zaručeným elektronickým podpisom predpísaná aplikácia vytvárajúca zaručený elektronický podpis – D.Signer/XML, resp. D.Signer/XAdES – fungovala len na uvedenom jednom operačnom systéme a za použitia jediného internetového prehliadača, keďže vyžadovala technológiu, ktorá nie je otvorená a technologicky neutrálna. V prípade podania bez zaručeného elektronického podpisu, obmedzovala povinné osoby rovnaká uzatvorená technológia.

Ak mal podnikateľ zakúpený iný operačný systém (napr. GNU / Linux alebo Mac OS), nemohol jednoducho splniť svoju povinnosť podať výkazy elektronicky. Keďže zákon vylučuje splnenie zákonnej povinnosti inými ako elektronickými prostriedkami (§ 80 ods. 9 prvá veta zákona o DPH), všetky povinné osoby podľa § 80 ods. 9 by si tak podľa názoru daňovej správy mali na to, aby mohli rešpektovať zákon, zabezpečiť komerčný produkt jednej softvérovej firmy.

Vývoj od 2012 do súčasnosti – Náprava situácie

V roku 2012 spustilo Finančné riaditeľstvo SR opäť nový systém – „Elektronický zber údajov (EZU)“. Tento portál bol už funkčný aj na iných operačných systémoch a webových prehliadačoch. Koncom roka 2012 ešte systém EZU nahradila nová aplikácia „eDane Java“, ktorá je používaná do dnes a ktorú možno spustiť aj na iných operačných systémoch ako Windows.

Napriek náprave pri aplikácii eDane, niektoré iné systémy Finančnej správy SR naďalej vyžadujú použitie operačného systému Windows. Naďalej chýba podpora pre mobilné operačné systémy (najmä Android a iOS), pričom však funkčné riešenie pre tieto systémy preukázateľne existuje a je prakticky zavedené napr. v Estónsku a to už od roku 2014.

 

Obalka_predok

Chcete sa dozvedieť viac o faktickom pozadí a právnej analýze? Prečítajte si kapitolu 2.1. – Elektronické výkazy k DPH
a kapitolu 3.1. – Povinnosť elektronickej komunikácie so štátom v našej novej publikácii “Digitálna verejná správa a ľudské práva”.

Dostupná voľne na tomto odkaze!

Posted in Kde štát zasahuje Vaše práva?