Prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku – register zverejňovania ponúk “pozemky.mpsr.sk”

PH-pozemky

Vlastníci poľnohospodárskej pôdy, ktorí chcú previesť vlastníctvo na inú osobu, musia povinne zverejniť ponuku (alebo svoj záujem o zverejnené ponuky) v elektronickom registri, ktorý je na webovom sídle ministerstva pôdohospodárstva. Túto povinnosť nie je možné splniť inak než elektronicky. Webové sídlo ministerstva pôdohospodárstva je pritom technicky vytvorené tak, že pre splnenie uvedenej povinnosti vyžaduje použitie elektronického občianskeho preukazu s aktivovaným čipom, ktoré bolo doteraz možné využiť iba s operačným systémom od jednej spoločnosti.

Problém nastal s prijatím zákona č. 140/2014 Z.z., o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskej pôde. Tento predpis, účinný od júna 2014, ukladá vo vymedzených prípadoch obom stranám – t.j. záujemcovi o predaj ako aj záujemcovi o kúpu poľnohospodárskych pozemkov – povinnosť zverejniť ponuku o zamýšľanom predaji pozemku, resp. zaznamenať záujem o kúpu pozemku. Ponuky a záujem o ponuku sa zverejňujú v registry, ktorý podľa zákona spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR a je možné nájsť ho na adrese „http://pozemky.mpsr.sk“.

Register na http://pozemky.mpsr.sk. Zdroj: pozemky.mpsr.sk

Register na http://pozemky.mpsr.sk.
Zdroj: pozemky.mpsr.sk

Ak chce majiteľ pozemku alebo záujemca o kúpu komunikovať s webovou stránkou (registrom), musí kliknúť na položku „Prihlásiť sa“. Následne sa musí prihlásiť prostredníctvom aplikácie „eID klient“, no aplikáciu je možné využiť len s občianskym preukazom novšieho typu, ktorý má v sebe čip (navyše si ho musí občan aktivovať). V súčasnosti je vydaných viac ako milión občianskych s čipom, no aktivovaný občiansky preukaz má zrejme len malé percento občanov. Podstatná časť ľudí, ktorý by radi predali svoje poľnohospodárske pozemky, tak má smolu – musia si tak či tak zažiadať o nový občiansky preukaz s čipom, resp. ešte ho aj aktivovať. Ide o jedinú možnosť ako si legálne splniť svoju povinnosť ohlásiť predaj, resp. záujem o kúpu. Otázny je potom aj predaj v situácií starších občanov, ktorý zrejme nevlastnia počítač alebo nie sú schopný ho obsluhovať do takej miery, aby dokázali použiť občiansky preukaz s čipom.

Prečo ministerstvo zvolilo toto riešenie?

Občiansky preukaz s čipom – eID Zdroj: slovensko.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že pri prístupe osôb do elektronického registra za účelom zverejnenia ponuky alebo za účelom zaznamenania záujmu o ponuku sa musí riadiť zákonom č. 305/2013, o e-Governmente a podľa tohto zákona vyžadovať overenie totožnosti (autentifikáciu) daných osôb.

Zákon o e-Governmente pozná iba dva spôsoby overovania totožnosti (§21):
a) použiť občiansky preukaz s čipom alebo,
b) špeciálny autentifikátor (ten však môže vydať len na pokyn Ministerstvo vnútra SR, ktoré v súčasnosti túto formu autentifikácie neumožňuje).

Podľa tvrdení Ministerstva pôdohospodárstva tak jedinými spôsobom ako vyhovieť požiadavkám zákona je vyžadovať autentifikáciu prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Ponúka sa však otázka, či je ministerstvo v tomto prípade naozaj povinné postupovať podľa zákona o e-Governmente. Ako uvádza samotný zákon, ten sa vzťahuje iba na „výkon moci elektronicky“, pričom výkon moci definuje nasledovne:

§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných
predpisov, vo veciach rozhodovania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
fyzických osôb alebo právnických osôb, […]

Ministerstvo samo priznáva, že pri prevádzke registra nevykonáva žiadne konanie a zákon o e-Governmente sa vzťahuje len na „konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach rozhodovania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR […] nie je oprávnené konať o právach, povinnostiach a právom chránených záujmoch fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzke registra zverejňovania ponúk na prevod vlastníctva poľ. pozemkov.
Odpoveď Ministerstva pôdohospodárstva SR na žiadosť o informácie, 06.10.2015

Dochádza k neústavnému obmedzeniu vlastníckého práva občanov?

V dôsledku zákonného príkazu splniť si povinnosť elektronicky a obmedzujúceho technického riešenia systému majú mnohí vlastníci značne sťažené možnosti disponovať so svojim majetkom. Problém sa citeľne dotýka najmä skupín obyvateľstva, ktoré je viac zraniteľné z ekonomického či vedomostného hľadiska (napr. dôchodcovia alebo občania zo sociálne slabších pomerov). Tieto skupiny obyvateľstva si v mnohých prípadoch buď nevedia, alebo – v dôsledku finančných obmedzení – nemôžu dovoliť zaobstarať osobný počítač a komerčný operačný systém. Občania sú tak zásadne obmedzení pri nakladaní so svojimi pozemkami. Vynára sa otázka, či je obmedzovanie vlastníckeho práva týmto spôsobom v poriadku.

Obalka_predok

Chcete sa dozvedieť viac o faktickom pozadí a právnej analýze? Prečítajte si kapitolu 2.2. – Register zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a kapitolu 3.1. – Povinnosť elektronickej komunikácie so štátom v našej novej publikácii “Digitálna verejná správa a ľudské práva”.

Dostupná voľne na tomto odkaze!

Posted in Kde štát zasahuje Vaše práva?